SAN, LAN, MAN, WAN 区别

SAN

System Area Network(系统域网),包括主机及外设,是这四个里面范围最小。

LAN

Local Area Network(局域网),例如以太网。

MAN

Metropolitan Area Network(城域网),例如 WiMax

WAN

Wide Area Network(广域网),例如 X.25 Internet,是这四个里面范围最大的。